غذای نذری خوب من
شما که الان داريد اين متن رو می خونيد، گشنه ايد؟! فقير هستيد؟ شرط می بندم نه! چون اگه بوديد، نمی تونستيد کامپيوتر داشته باشيد و به اينترنت هم وصل باشيد تازه!
شما امروز نذری خورديد؟ امشب چی؟ ديروز چی؟!
به 1000 دليل نبايد غذای نذری خورد. بقيه اش بماند، اما يکيش اينه که اين غذا، مال فقيرها، گداها و از اين دست آدمهاست. نه مال من و شما.

درضمن بابت لحن بد ديروز بايد معذرت بخوام... خيلی عصبانی بودم.

هیچ نظری موجود نیست: