برادرا:امام حسين و كشتن
خواهرا:جدا جنايت كردن

اين شعاري بوده كه يك 200-300 تا دختر و پسر جوون ديروز تو ميدون گلها به مناسبت تاسوعا مخوندند و گروه موسيقي هم با سنج و طبل همراهيشون ميكردن كه البته بعد از چند دقيقه با يورش مسلحانه برادران بسيجي متوقف و كبود شدند.

هیچ نظری موجود نیست: