خواستم بگم كه فقط به اونهايي راست بگو كه مي خواي باهاشون قهر كني ؛ اما ديدم با خودش قهره!
خواستم بگم هميشه هم نبايد راستشو بگي...
ترسيدم از دستم ناراحت بشه.
انقدر هيچي نگفتم كه با من هم قهر كرد!

هیچ نظری موجود نیست: