کی گاوه؟!
گاو؟ يا اونی که تيپ می زنه، سوار ماشين می شه و صدای نوحه اش رو تا ته بلند می کنه؟! بقول گلدون، اسم اينها "خز" ه. خز!

حالم از هرچی عزاداری و نوحه است به هم می خوره. از اينکه يک سری آدم احمق، به اسم چيزی که خودشون هم نمی دونن چيه، هر کاری می کنند. از بند آوردن خيابون، تا سر و صدا، تا دختر بازی، تا ... .

نمی دونم. کی گاوه؟!

هیچ نظری موجود نیست: