سکس، sex، xxx يا هر اسم ديگه ای

لطفاً ماشين حساب برداريد و حساب کنيد که
هر روز، هر هفته، هر ماه و هر سال
چقدر
وقت، انرژی، پول،
برای
داشتن، تماشای عکس، تماشای فيلم، خواندن کتاب - راهنما، بحث و ...
در مورد سکس
صرف می کنيم؟!

اگر در ايران نبوديم و در ايران بزرگ نشده بوديم اين اعداد چقدر بود؟!

هیچ نظری موجود نیست: