گفتمان
اگر در دنيای من، کار A بد باشد و کار B خوب باشد، گمان خواهم کرد که در دنيای او، کار A بد است و کار B خوب.
اما اگر فرهنگ و تمدن من و او 2 تا باشد، اين امکان وجود دارد که کار A اينجا بد باشد و آنجا خوب باشد.
لازمه ی اينکه من بدانم که در فرهنگ او، چه چيزی بد است و چه چيزی خوب، اين است که با او در مورد فرهنگش گفتمان کنم.

پس گفتگوی تمدنها چيز خيلی خوبی است... اما حيف که ما از گفتگوی آدمها هم پرهيز می کنيم.

هیچ نظری موجود نیست: