هر آنچه سادگي را به ياد من بياورد زيباست
هر آنچه تغيير را به ياد من بياورد ارزشمند است
هر آنچه خداوند را به ياد من بياورد مقدس است
هر آنچه عشق را به ياد من بياورد شيرين است
هر آنچه راستي را به ياد من بياورد بزرگ است

هر آنچه تو را به ياد من بياورد ...
زيبا‏ ، ارزشمند ،‌ مقدس ،‌ شيرين و بزرگ است


تو ساده بودي و يادآور عشق
مانند طبيعت ياداور خداوند ، مانند بهار يادآور تغيير و مانند سرو يادآور راستي
اكنون كه رفته اي، زيبا ترين لحظه هايم
لحظه هاي انديشيدن به توست.

برادر تو...

هیچ نظری موجود نیست: