هموني كه ازش مي ترسيدم داره سرم مياد

به شدت دارم دچار روزمرگي مي شم. مرض پول دراوردن بدجوري داره مي افته تو جونم.خفم كرده! واقعا دارم يك مرد زندگي به تمام معنا مي شم!!!
حتي براي اينكه چيزي كم نذارم تصميم دارم هر روز انقدر خريد كنم كه مجبور بشم با پا در رو باز كنم كه مامان بزرگم هم رو سفيد بشه!
از خودم داره بدم مي اد. اين هفته حتما مي رم شروين.
شايد عكساشو به شما هم نشون بدم.

هیچ نظری موجود نیست: