سفير هم سفير مکزيک

چند روز پيش سفارت مکزيک نمايشگاهی فرهنگی از عکسها و نگاره های مکزيکی برگزار کرده بود.
داشتم فکر می کردم چه خوبه که وقتی بزرگ شدم بشم سفير مکزيک. احتمالاً کارش خيلی آسونه. ايران و مکزيک، هيچ رابطه ای با هم ندارند! مردم ايران قصد ندارند همشون يک دفعه مهاجرت کنند مکزيک (برعکس کانادا)، مکزيک دشمن کسی نيست، دوست کسی نيست، تروريست نيست، جهانخوار نيست و از طرفی کشور کوچک و بی خاصيتی هم نيست و خلاصه آقای سفير فکر کنم روزگار بسيار آروم و خوبی رو در خيابان جردن سپری می کنه. ماشين خوب، خونه ی خوب، پول زياد و ... .
بعد فکر کردم که جالبه! سفير ها هم خوشبخت و بدبخت دارند.
آدم سفير هم قراره باشه، بشه سفير مکزيک.

هیچ نظری موجود نیست: