بنظر شما، من، به عنوان يک گاو، چطوری می تونم به يک جوجوی کوچولو و غمگين که احتمالاً فکر می کنه من يک گاو احمق هستم و به همين دليل من رو دوست نداره محبت کنم و نشون بدم که از همه ی دنيا بيشتر دوستش دارم؟!

هیچ نظری موجود نیست: