من حيوانات را دوست دارم

من شديداً حيوانات را دوست دارم. اما خوب به هرحال بعضيهايشان خيلی جالب نيستند (مثل سوسک!) اما
سالهاست عهد بسته ام که هيچ حيوانی را نکشم.
اين عهد، بطور کامل در مورد همه ی موجودات رعايت می شود (بطور کامل، يعنی حتی در مورد سوسک ها،
مارمولک ها و ...)، بجز پشه که از همان ابتدای کار اولين تبصره ی قانونم را شکل داد: هيچ حيوانی را نمی کشم،
بجز پشه ها و البته اين کارم را جزو دفاع شخصی، مبارزه برای بقا و از اين دست می دانم.

الان هم در کمال تاسف، بين بوی پيف پاف و نيش پشه، اولی را انتخاب کرده ام.

هیچ نظری موجود نیست: