دنيای خوب و نازنين، فرشته ی روی زمين

دنيای جالبيه، نيست؟ من که دوستش دارم. مثل فيلمهاست.. با همه ی اتفاقهائی که توی فيلمها می افتد. برای من، فعلاً، به جای حساس فيلم رسيده است. من شده ام راسل کرو، و دارم نقش يک بيمار روانی را بازی می کنم، که شديداً با بيماری اش می جنگد.

هیچ نظری موجود نیست: