گفت:
اگر ميخواهي يک روز لذت ببري برو پيکنيک !
اگر مي خواهي چند روز لذت ببري برو سفر!
اگر مي خواهي يک ماه لذت ببري ازدواج کن!
و اگر مي خواهي تمام عمر لذت ببري شغلت را با دقت انتخاب کن!

هیچ نظری موجود نیست: