من فکر مي کنم دوست داشتن و دوست داشته شدن واقعا هنرند!
هنرهايي که حتي نياز به تمرين دارند... براي به دست آوردن اين هنرها مشق صداقت اولين شرط کاميابي است.

هیچ نظری موجود نیست: