مثل اينكه علاقه مندان به شعر فردوسي تعدادشون زياده... پس لطفا اين رو هم گوش كنيد:
ز شير شتر خوردن و سوسمار
عرب را به جايي رسيده است كار

كه كاخ كياني كند آرزو
تفو بر تو اي چرخ گردون تفو!

هیچ نظری موجود نیست: