غده ی سياه

گاهی احساس می کنم توی سرم يک غده است. يک غده ی سياه، اندازه ی يک تخم مرغ.
نمی دونم تاحالا اين حس رو داشتيد يا نه. حس خوبی نيست... .
يک غده ی سياه و کثيف. دقيقاً مرکز سرم قرار گرفته، توی مغزم. اينقدر بزرگ شده، که حالا می تونه برای خودش کنار مغز، مستقل کار کنه.
اين غده، گاهی مغزم رو در اختيار می گيره و من مرتب بايد سعی کنم تا فکرهای اصلی رو از فکرهای سياه که غده توليد می کنه تفکيک کنم.
و گاهی اينقدر ضعيف می شم، که نمی تونم درست اين کار رو انجام بدم.

هیچ نظری موجود نیست: