شام آخر

رفتيم فيلم شام آخر. نمی دانم در موردش چه بگويم! ولی مثل خيلی از فيلمهای ديگر ايرانی اينقدر اجرايش بد بود که اصلاً نمی توانم به موضوع فيلم فکر کنم. در اين فيلمها، همه چيز ساختگی است. از شخصيتها، تا بازيها، تا فضاها، تا گفتگوها... . اما بنظرم بدترين فيلم هاليوود اقلاً اين خاصيت را دارد که يک جوری ساخته می شود که آدم کاملاً باورش می شود.

با داستان فيلم مخالفتی ندارم، حتی تاحدودی از داستانش خوشم هم آمده، اما می شد اين داستان را اثر گذار ساخت (نمی گويم اثرگذارتر، چون اصلاً اثرگذار نبود که بخواهد تر باشد).

يک نکته ديگر هم که بنظرم می آيد، اين است که تازگيها هرکس می خواهد تا فيلمش هم پر فروش شود، هم خودش جزو روشن فکرها به حساب بيايد از اين موضوعها صحبت می کند: انتقاد از قسمتهای راست حکومت، اشاره به وضعيت نابسامان زنها در ايران.

هیچ نظری موجود نیست: