فكر ميكني مردا چون ترس دارن بهت نميگن خوشگل؟!!
خب شايد همين طور باشه كه تو ميگي ... اما شايد به جاي ساختن يك دنياي خيالي كه توش پر از مرداي ترسوست بهتر باشه به اين جمله فكر كني كه:
What a strange illusion it is to suppose that beauty is goodness." -Leo Tolstoy "

هیچ نظری موجود نیست: