دوستت دارم

حتی اگر لبخندی منقبض
پاسخ عاشقانه ترين آغوشم باشد

هیچ نظری موجود نیست: