آزادی، به وسعت درياچه ی پارک ملت

ديروز يک ماهی عيد را آزاد کردم.
اين دومين بار بود که يک ماهی کوچولوی قرمز را آزاد می کردم.
عجب حس خوبی دارد... .

از خودم می پرسم:
چند ماهی ديروز اسير شده اند،
تا ماهی من آزاد باشد؟!

هیچ نظری موجود نیست: