روزهای گهی

به من گفت: پس از هر روز خوب که با تو دارم، 2 روز بعدش گهی است.

همه اش تقصير من است.
حداقل آنقدر مقصرم، که باعث شوم تا برای اولين بار، لغت گه را به زبان آورد.

من، فقط يک گاوم. نه هيچ چيز ديگر.


هیچ نظری موجود نیست: