ديروز يك مرد و 6تا دختر بچه دراستخر پارك شهر غرق شدند و مردند. تقصير من است.
ديروز توي مركز تحقيقات شركت ايران خودرو جلسه اي با حضور آقاي غروي - مدير عامل - و معاونينش به منظور بررسي مشكلات من تشكيل شد.
من گفتم: من رضايت شغلي ندارم چون حقوق من كم است... چون به مهندسان شركت هاي تابعه بيشتر از من مي رسيد... چون تفاوت ميان پاداش من و پاداش او از زمين تا آسمان است، چون ...
من نگفتم: من بي كارم هرچند شاغلم و...و تا وقتي دم در هنگام خروج مرا مي گردند عزت نفسي براي من نمي ماند، من نگفتم كه مي بينم اما جرات بيان ندارم.
در حالي كه پيپ مي كشيدجواب داد: همينه كه هست، چون اگر به تو هم برسيم كارگر ها اعتصاب مي كنند، آنهايي كه بروند آمريكا و كانادا عرق ملي ندارند، مگر شما از زمين تا آسمان را اندازه گرفته ايد؟
منخفه شدم.
تا وقتي من اينگونه هستم آقاي شهردار به جاي مديريت صحيح و اصلاح تاسيسات شهري بايد هم به فكر فروش تراكم باشد. به نظر شما غير از اين است؟

هیچ نظری موجود نیست: