مرا خانه اي نيست در شان دوست
اگر هست از يمن تشريف اوست

بگو پا نهد دوست تا سر نهم
ز خاك رهش بر سر افسر نهم

در اين كلبه هركس كه پا مي نهد
قدم بر سر و چشم ما مي نهد

اين شعر رو تو قهوه خونه زير پل خواجو با خط خوش نوشتن و زدن به ديوار

هیچ نظری موجود نیست: