جمعه نتايج كنكور فوق ليسانس رو مي دن. فكر مي كردم برام كوچكترين اهميتي نداره!
ولي ظاهرا اشتباه كردم.

هیچ نظری موجود نیست: