حتي اگر تنها خواننده نوشته هايم آن آدم جهان ديده اي باشد كه براي گمراه شدنش حوايي ديگر لازم است و گندمي فريبنده تر، باز هم من مسوول نوشته هايم هستم. نصيحت كردن جرات مي خواهد.

هیچ نظری موجود نیست: