سلام!

وقتی من نبودم، گلدون اينجا را کلی متحول کرده. در مورد اينکه با تغييراتی که داده موافق هستم يا نيستم، چيزی نمی گم (که البته اين احتمالاً به اين معناست که احتمالاً موافق نيستم چون اگر موافق بودم، خوب مثل بچه ی آدم می گفتم که به به! چه تغييرات خوبی!) اما همينکه تغيير داده است، عالي است. همين که کلی HTML ياد گرفته تا بتواند تغيير بدهد، عالي است...
اصلاً تغيير عالي است.

از کيارستمی خيلی فکر کنم خوشم نمياد، اما کيارستمی در يکی از مصاحبه هايش يک جمله از يک استاد فرانسوی نقل کرد که تمام حس، باور و عقيده ی من در طول زنگيم را از گذشته تا آينده بيان می کند:

فقط احمق ها تغيير عقيده نمی دهند

من، هميشه تغيير عقيده داده ام. هميشه تغيير عقيده خواهم داد. هميشه تغيير خواهم کرد، هميشه تغيير خواهم داد.
گلدون هم تغيير داده است، وبلاگمان را. خوب يا بد، ازش سپاسگزارم.

من هم سعی کردم کمی وبلاگمان را تغييرتر بدهم. از اين فضای تنگ template های حدر خسته شده بودم. يک کاری کردم که وبلاگمان تمام فضای browser را اشغال کند، و اندازه اش با ابعاد browser تغيير کند.

هیچ نظری موجود نیست: