تغيير

باز هم تغيير. اين تغيير رو از تغيير قبلي ها خيلی بيشتر دوست دارم. عاشق رنگ سبز آرممون هستم و اون happy face پشت اسممون.
اين طرح رو يک نابغه که خيلی کارها از جمله گرافيک وب خيلی بلده فکر کنم در چند دقيقه برای من و گلدون درست کرده و بهمون هديه داده. و با اين کار، من يکی رو که خـــــــــــــــيلی خيلی خوشحال کرد.
فکر کنم گلدون هنوز از اين تغييرات خبری نداشته باشه. اميدوارم وقتی ديد، خيلی تعجب کنه و اون هم مثل من از اين تغيير خوشش بياد و لذت ببره.
هیچ نظری موجود نیست: