با اجازه ازآن ها :
شبكه :
زيبايي اين كلمه رو درك مي كني؟ شبكه رو مي گم ديگه. شبكه يعني وصل شدن ،يعني لينك دادن و گرفتن لينك...
چقدر دوست دارم كه لينك بهت بدم. يه لينك از تصوير تو توي ذهنم ، يه لينك از اون چيزايي كه من مي بينم و دوست دارم تو هم ببيني ، يه لينك از فراز احساسم ، يه لينك از پوچ بودنم ، ....
در عوض دوست دارم يه لينك از لحظه اوج شور تو، يه لينك از نقطه آفرينش كلمات توي ذهنت ، يه لينك از تصويرم توي ذهنت ، يه لينك ....

هیچ نظری موجود نیست: