چكناواريان
افتخار مي كتم كه ايرانيم زيرا چكناواريان ايراني است و ايران چكناواريان را دارد.
كار اخيرش شاهكار است. هشت ويولون، سه ويولون سل، يك چنگ و يك پيانو سازهاي به كار رفته در آهنگ ساخته شده توسط خود اوست. اين آهنگ را براي اشعار شيرين و فرهاد و خسرو شيرين ساخته است. اما تو انگار كه نظامي اين اشعار را براي اين آهنگ گفته است. كاش در كتب تحصيلي مدارسمان كمي هم از عشق فرهاد به شيرين سخن مي رفت...

هیچ نظری موجود نیست: