من که قبلاً گفتم گاوم!

من خيلی ها را خيلی دوست دارم. اينقدر دوست دارم، که حاضرم همه کار برايشان بکنم.
اما يادم می رود که تا دوست داشتن را نشان ندهيد، طرف مقابل به احتمال خيلی زياد از اينکه شما دوستش داريد خبردار نمی شود. بعد وقتی به او می گويم که دوستت دارم به من پوزخند می زند. از نگاه او، من يک دروغ گوی احمق هستم و در عين حال دوستت دارم من را يک دروغ ساده لوحانه می پندارد.

لطفاً:
به آنهائی که دوستشان داريد، مرتباً يادآوری کنيد که دوستشان داريد.
برای دوستان آنلاينتان، مرتب و به بهانه های مختلف email بفرستيد تا بدانند که شما دوستشان داريد.
پاسخ emailهائی که برای شما ارسال می شود را خيلی سريع بنويسيد.
تولد دوستانتان را هرگز فراموش نکنيد.

و من
همه ی اينها را فراموش می کنم.

هیچ نظری موجود نیست: