شما چجور پدر و مادری هستيد / خواهيد بود؟

فرض کنيد که تازه و زودتر از زمان معمول به خانه رسيده ايد. درب اتاق دخترتان را که شانزده سال بيشتر ندارد را باز می کنيد و در کمال ناباوری می بينيد که دختر شما به شدت با يک آقا پسری مشغول هستند. شما از شدت تعجب نزديک است که شاخ دربياريد.

شما چه کار خواهيد کرد؟!

اين سوال را اولين بار، در دوران دبيرستان دوستانم مطرح کردند و کلی سر آن بحث می کرديم و عقايدمان را مطرح می کرديم.
از آن زمان، بيش از 10 سال می گذرد. من هنوز دختری ندارم و تا 16 سال آينده هم قرار نيست که دختری 16 ساله داشته باشم! اما 10 سال است که به اين موضوع فکر کرده ام و 16 سال ديگر هم فرصت دارم که به اين موضوع فکر کنم.

من، احتمالاً آرام در اتاق را خواهم بست که مبادا دخترم صدای مرا بشنود و من مزاحمش شده باشم.

او می گويد من رشتی هستم. اين را به خاطر اين حرفم و به خاطر ساير حرفها و افکارم به من می گويد!

بالاخره نگفتيد،
شما چه کار خواهيد کرد؟!

هیچ نظری موجود نیست: