هدف از عرضه اين سايت ارايه اطلاعات در ارتباط با ايران با استانداردهاي تكنولوژي امروزي است و خوشبختانه فارسي خوب و كم غلطي دارد. اين سايت توسط احمد كيارستمي ساخته شده است.

هیچ نظری موجود نیست: