گپي با شما
بدون اينكه تك تك جملات منطقي و پر مغزايشان را نقد كنم و بدون هدف حمايت بي جا از يك انسان بالغ ، مي گويم كه نويسندگي هنر است.درست مثل نقاشي و موسيقي.
صد البته روح بخشيدن به يك قطعه موسيقي ويا به يك تابلو نقاشي كار ساده اي نيست و تنها يك هنرمند باشعور و با احساس مي تواند با فداكاري از روح خود در اثرش بدمد ، تنها اگر براي آن ثر خاص به اندازه كافي خالص شده باشد ، كه در اين صورت اثري خاص و منحصر به فرد خلق خواهد شد. البته كار سختي است....
اما به راحت مي توان با احساس ترين و پر مغزترين آهنگ دنيا را با هدفن منطق و گوشي زمخت استدلال گوش داد. مي توان به آساني خوش رنگ ترين و با احساس ترين نقاشي دنيا را با عينك موشكاف غرض نگريست و آن را به باد نقد گرفت.
و... مي توان به هر اثري ايمان داشت و آن را خلقي منحصر به فرد يافت و آن را فهميد و با آن درآميخت و با آن لحظه اي همسر و همراه شد.
تكرار مرا مي بخشيد: جايگاه محبت را دريابيم!

هیچ نظری موجود نیست: