تغيير
تغيير چه زيباست... در مقابل باد تغييرات آسياب بايد ساخت نه خانه!

هیچ نظری موجود نیست: