قانون
هر چيزي قانوني دارد.قوانين را بايد آموخت تا بداني كجا رعايتشان كني و كجا آنها را بشكني. جرزني كردن ممكن است بد باشد اما قانون شكني هميشه هم بد نيست. اصلا قانون وجود داره كه زندگي ما رو لذت بخش كنه. نه فقط به خاطر اينكه باعث مي شه زندگي نظم داشته باشه بلكه به اين دليل كه باعث مي شه گاهي اوقات بي نظمي ايجاد بشه و همچنين اگه قانون وجود نداشته باشه ديگه نمي شه شكستش و از شكستنش لذت برد. وقتي دكتر غذاي چرب رو غدغن مي كنه، ماكارونيي كه ازش روغن مي ريزه لذت بخش مي شه . قوانين را ياد بگير ، بعد بعضي از آنها را بشكن.

هیچ نظری موجود نیست: