پس تبليغ Blogger کو؟
نه، من هکر نيستم. فقط يک گاوم. اما از اينکه هرکسی، حتی Blogger بخواد با گذاشتن تبليغ، هر جا که دلش خواست، طرح قشنگ وبلاگ من رو که خيلی دوستش دارم خراب کنه، خوشم نمياد. اگر blogger اين امکان رو به من می داد که جای تبليغ رو خودم انتخاب کنم، باز قابل قبول بود. اگر من می خواستم از template های حدر استفاده کنم، قبول بود. اما اينطوری داشت خوشگلی سايتمون رو کم می کرد.

نــــه، گلدون؟ نـــــه؟!

هیچ نظری موجود نیست: