علمی، فرهنگی، هنری

تئاتر: خانه برناردا آلبا
تئاتر شهر - خرداد و تير 81 ساعت 7 بعدازظهر
اثر: فدريکو گارسيا لورکا - ترجمه: نجف دريابندری - کارگردان: روبرتو چولی
من خيلی دوستش داشتم.

فيلم: Spiderman
چندوقت پيش ديدمش. خيلی دوستش نداشتم، اما زياد جرات گفتنش رو با وجود اين همه تبليغ نداشتم. امروز اين مقاله رو در bbc خواندم و حالا با جرات بيشتری می گويم که: هيچ چيز تازه ای نداشت.
اما حتماً توصيه می کنم که ببينيدش، بهرحال فيلم مهمی است.

هیچ نظری موجود نیست: