چرا عصر جمعه اين جوريه؟ اصلاً تعطيلات معمولاً كسل كننده است ، اين همه براي جمعه نقشه كشيده بودما ، اما طبق عادت پنج شنبه ها (چون فرداش تعطيل)كه بايد تا دير وقت بيدار باشم بيدار بودم و صبح جمعه هم دير از خواب بيدار شدم و در نتيجه صبحانه و ناهار همگي دير تر از وقت معمول صرف شد خواب ظهر جمعه ها هم كه بايد باشه ، عصري هم كه با خميازه جلو تلوزيون نشستم بازم شانس آوردم كه جام جهاني بود و گرنه حسابي حوصلم سر ميرفت.
واقعاً چرا اينقدر كسل كننده ميشه؟ شايد به اين دليل باشه كه تفريح و استراحت كردن را ياد نگرفتم. شايدم از امكاناتي كه هست بلد نيستم درست استفاده كنم شايدم اين نتيجه نداشتن فرهنگ استفاده از تعطيلات است؟! آره اينجوري بهتره چون يكي ديگه مقصر مي شه نه خشت خام.

هیچ نظری موجود نیست: