ديروز سالگرد شهادت يا درگذشت شريعتي بود
تلوزيون هم به همين مناسبت رفت سراغ حسين شريعتمداري!!!!!!
منم رفتم سراغ كتابش:
پيداست كه در اين پوچي دوار ، اين خر سفري در پيش ندارد و اين سنگ را به جايي نمي برد وغايتي اگر هست، روغن كشيدن از ماست و نهايتي اگر هست، تفاله اي كه از ما مي ماند، در زير دست وپاي اين شب وروز وسواس خناسي كه بر ما مي گذرد و عمر نام دارد.

هیچ نظری موجود نیست: