دلم مي خواهد
دلم مي خواهد مواظب لحظه ها باشم
دلم مي خواهد آسمان را درك كنم
دلم مي خواهد آرامش داشته باشم تا لحظه هاي پر آرامشت را سر بكشم
دلم مي خواهد در لحظه هيجان تو، از تو انرژي بگيرم و از بيرون، خود را كه نه! باز هم تو را به نظاره بنشينم
دلم مي خواهد مواظب لحظه هاي تنهاييت باشم

دلم مي خواهد در بطن لحظه هايت حاضر شوم تا هنگامي كه تصميم گرفتي عاشق شوي بهترين انتخابت باشم نه تنها انتخابت
همه اينها براي اين است كه دلم مي خواهد دوست داشتن برتر از عشق را در وجودت شكوفا كنم
سايه اي خواهي بود بر دوست داشتن هاي كوچك و بزرگم

هیچ نظری موجود نیست: