باکره

وبلاگ خواندن، وقت گير است.
آدم وقت نمی کند همه ی وبلاگها را هر روز بخواند.
آدم اساساً همه ی وبلاگها را نمی شناسد.

اما من، اگر تصميم بگيرم فقط يک وبلاگ در روز بخوانم، آن وبلاگ قطعاً وبلاگ باکره خواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست: