مرد معلمی پرسيد:
و برای ما از خستگی سخن بگوی.

آنگاه او گفت:
براستی که خستگی، آن چيزی است که در انتظارش بوده ايد.

جبران خليل گاو

هیچ نظری موجود نیست: