امروز

امروز، بويش نکردم.
امروز، صدايش را نشنيدم.
امروز، چهره ی زيبايش را نديدم.
امروز، بدن ظريفش را لمس نکردم.

امروز، او نبود.
امروز، روز بدی بود.

هیچ نظری موجود نیست: