گفته كه خيلي وقت پيش ، يعني اون موقع كه هنوز كوچيك بود و مدرسه مي رفت خيلي به من فكر مي كرده! حتي تو عروسي فلاني كه من دير رفتم همش منتظر بوده كه من بيام !
اما گفته به احتمال زياد بهت مي گم نه!!
يعني چي؟
وقتي منتظرم كه بهم جواب بده… دلم نمي خواد فكر كنم مي گه نه!
با ايمان كامل مي خوام دعا كنم بهم بگه آره! يعني مطمينم كه مي گه آره…
وقتي يه نفر قراره به احتمال زياد بگه نه، يعني چه جوري داره فكر مي كنه؟ نمي تونم بفهمم!
داره بين من و كس ديگري يكي رو انتخاب مي كنه؟
داره چيزهايي رو كه راجع به من مي دونه كنار هم مي ذاره و مرتب مي كنه تا يه تصوير بسازه؟
داره با كسي در مورد من مشورت مي كنه؟
مي خواد من رو امتحان كنه؟
داره خودش رو زن من تصور مي كنه كه ببينه چه احساسي پيدا مي كنه؟
به فرصت هاي بهتري كه ممكنه در آينده به سراغش بيان فكر مي كنه؟
به چي داره فكر مي كنه؟
خدا كنه بگه آره!!

هیچ نظری موجود نیست: