سنگ رودخونه، تازه واردی کهنه کار

سنگ رودخونه، سالهاست که می نويسد... و چند روزی است که در کنار هرآنچه از قبل می نوشت، در وبلاگش هم می نويسد.

هیچ نظری موجود نیست: