بنظرم، او زيباترين، خوش اندام ترين، آرام ترين، متين ترين، مودب ترين، هنرمندترين و بهترين زنی است که در دنيا ديده ام.
تمام زندگی ام، برای اوست. تمام فکرم، پيش اوست.
اما بايد به او می گفتم نه.
سعی کردم، يواش حرفم را بزنم. نکند که بشنود.
در کمال حماقت، يواش به او گفتم نه.
و او شنيد... .

هنوز به نظرم، او بهترين است.
و من هر روز،
يواش به او می گويم:
دوستت دارم... صبر کن.

هیچ نظری موجود نیست: