از رقيب چقدر می ترسيد؟

من که خيلی.
رقيب، حتی ضعيف ترينش، ترسناک است.
خصوصاً وقتی اعتماد به نفست پائين باشد
وقتی که باور داشته باشی که برای او، تو بهترين نيستی.

شما هم رقيب داريد؟

هیچ نظری موجود نیست: