خشت خامِ سياست زده
اين چند روز آخر هفته چقدر اتفاق هاي سياسي بامزه رخ داد:
- حكم بامزه براي خرداديان : شركت نكردن در عروسي هاي غير خانوادگي و ده سال اقامت اجباري (همون تبعيد خودمون) در ايران ، به قول عادل فردوسي پور: چه مي كنه اين بازيكن
- از اون با مزه تر ، روزنامه نوروز پنجشنبه است، كلي صفحه خالي سفيد چاپ كرده و روش مهر زده كه از بالا ها دستور آمده كه اينارو چاپ نكنيد.


هیچ نظری موجود نیست: