زندگی جبر است

زندگی من پر از جبر است. آنقدر که جرات نمی کنم بگويم در زندگی ام اختياری دارم.
زمان تولدم را هرگز خودم انتخاب نکردم.
کشورم را خودم انتخاب نکردم.
شهرم را خودم انتخاب نکردم.
پدر و مادرم را هم.
اتفاقهای حادثه ساز زندگی مثل جنگ، بی پولی و ... را خودم انتخاب نکردم.
مدرسه هايم را خودم انتخاب نکردم.
کلاسم را خودم انتخاب نکردم.
همکلاسيهايم را
و در نتيجه دوستانم را.

دوستان من، نتيجه ی يک اتفاقند.
اتفاق تصميم دهها پدر و مادر و ناظم
و تمام جبر حاکم بر تمام آنها.

من، نتيجه ی يک اتفاقم.
اتفاقی از زمان و مکان و تربيت و حادثه و خانواده و فرهنگ.

هیچ نظری موجود نیست: