و اما براي من...
ارزشمند آن چيزي است كه تاثيري در زندگي من و سايرين داشته باشد. دانستن اينكه جبر است يا اختيار تنها هنگامي براي من ارزشمند است كه نتيجه اش را در زندگيم ببينم. يعني اگر روزي اعتقاد به جبر باعث ركود و سكون در زندگانيم شود و اعتقاد به اختيار من را به تكاپو وادارد حتما مختارم. براي من فرقي نمي كند كه چگونه گلدان شدم. اما برايم بسيار مهم است كه در نقش گلدان به درستي ايفاي نقش كنم. براي لذت بردن از زندگي هيچ چيز قشنگ تر از اعتقاد به اختيار و احترام به تصميم نيست.

هیچ نظری موجود نیست: